ETELÄ-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRI RY

                                                                                                     

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2010                    

 

 

1.  JOHDANTO

 

Kalastuslain kokonaisuudistus käynnistyi vuoden 2009 alussa tasavallan hallitusohjelman mukaisesti. Aikaa lainuudistuksen valmistelulle on varattu vuoden 2010 loppuun. Kalastuslain kokonaisuudistuksessa ollaan vapaa-ajankalastuksen suhteen perimmäisten kysymysten äärellä. Ainakin vaihtoehtoisia lupamaksujärjestelmiä on punnittu, ja esillä on ollut mm. vapaa-ajankalastajien verkkokalastuksen rajoittaminen nykyisestä. Huolimatta vapaa-ajankalastuksen suuresta taloudellisesta merkityksestä mm. matkailulle ja välinetuotannolle, on vapaa-ajankalastajilla taipumusta joutua lainsäädäntömuutoksissa altavastaajan asemaan. Tällä kertaa vapaa-ajankalastajat ovat kyllä hyvin edustettuina Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä ja jaostoissa. Omasta piiristämme on Riitta Ruuskanen työryhmän elinkeinojaoston jäsen.

 

Ainakin yksi myönteinen kalastuslain muutos osui vuodelle 2009. Kalastuslain 73 §:n ja kalastusasetuksen 30 §:n virkistyskalastusjärjestöjä koskevat muutokset astuivat voimaan 1.9.2009, ja muutoksen mukaisesti voivat vuonna 2010 vapaa-ajankalastajapiirit valtuuttaa edustajansa kalastusalueiden kokouksiin. Kalamiespiireiltä tämä oikeus samalla päättyi.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin kannalta on merkittävä myös korkeimman oikeuden kesällä tekemä päätös, joka koski Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton kanteita Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöä vastaan. Päättäessään, ettei SMKL:lle anneta valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, oikeus samalla hylkäsi kaikki kanteet. Keskusjärjestö voi nyt ottaa käyttöön jo kolmisen vuotta aiemmin hyväksytyt sääntönsä. Säännöt merkinnevät muutoksia myös Keskusjärjestön luottamusmieshallintoon vuodelle 2010. Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastaja-piirillä on ollut tähän asti Keskusjärjestön luottamusmieshallinnossa varsin näkyvä osa, mikä tullee väistämättä hieman tasaantumaan.

 

Vapaa-ajankalastajapiiri on valmistellut omia työtodistuksia ja mestarinkirjoja. Työtodistukset on tarkoitettu lähinnä nuorille heidän toimiessaan leireillä tai kursseilla ohjaajina tai kouluttajina. Työtodistus voidaan laatia myös muille kuin nuorille. Mestarinkirjan myöntämisen perusteet ovat esim. ”ansiot kokeneena pilkintäkalastuksen taitajana ja esimerkkinä nuorille kalastuksen harrastajille”. Kilpailumenestys ei ole mestarinkirjan edellytys. Mestarin tehtäviin kuluu mm. toimiminen oman alansa yhteyshenkilönä piiristä ulospäin. Mestarinkirjan myöntämisestä päättää piirihallitus. Näemme piirin ensimmäiset mestarikirjan saajat vuoden 2010 aikana.

 

2.  HALLINTO

 

Vapaa-ajankalastajapiirin toimisto sijaitsee Espoon Laajalahdessa osoitteessa Kirvuntie 22 02140 Espoo. Toimistolla on päivystys joka torstai-ilta. Tilat ovat piirin jäsenseurojen käy-tettävissä kokoustilana ja kerhoiltojen pitopaikkana. Toimisto on varustettu kokousvälineil-lä, ja siihen kuuluvat keittiötilat. Varaukset tilojen käyttämisestä tehdään toimiston ilmoitus-taulun kalenteriin.

 

Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin sääntöjen mukaan piirin varsinaisia jäseniä ovat vapaa-ajankalastajien yhdistykset ja muut kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät yhdistykset, joita vuoden 2009 lopulla on 116, joissa n. 6.100 henkilöjäsentä.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin sääntöjen mukaiset kokoukset ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa, ja syyskokous loka-marraskuussa. Piirin vuoden 2010 alustava kevätkokousajankohta on lauantai 17.4.2010, ja syyskokouksen ajankohta lauantai 20.11.2010.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Piirin puheenjohtajana toimii syyskokouksessa 14.11.2009 vuosiksi 2010-2012 valittu puheenjohtaja. Piirin kevät- ja syyskokouksiin voivat jäsenyhdistykset lähettää yhden edustajan jäsenyhdistyksen kutakin alkavaa 100 henkilöjäsentä kohti, kuitenkin korkeintaan kolme edustajaa.

 

Vapaa-ajankalastajapiirillä on kuusi toimikuntaa, jotka ovat vastanneet omista tehtävistään: kalastus- ja ympäristötoimikunta, kilpailutoimikunta, nuorisotoimikunta, taloustoimikunta, tiedotustoimikunta ja tukitoimikunta.

 

2.1  Kalastus- ja ympäristötoimikunta

 

Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin alueella toimii 24 kalastusaluetta, joihin kaikkiin on nimetty ainakin yksi vapaa-ajankalastajien edustaja. Edustajat ovat joko Helsingin tai Uudenmaan kalamiespiirin, Uudenmaan erämiespiirin tai SUKL:n valtuuttamia. Vapaa-ajankalastajien edustajat toimivat useilla kalastusalueilla hallituksen jäseninä.

 

Kalastuslain 73 §:n ja kalastusasetuksen 30 §:n virkistyskalastusjärjestöjä koskevat muutokset astuivat voimaan 1.9.2009, ja muutosten mukaisesti edustajat kalastusalueille vuonna 2010 nimeää Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. Piirin voi nimetä kaksi edustajaa kalastusalueiden kokouksiin. Pääsääntöisesti piirin kalastusalue-edustajina jatkavat alueillaan jo kokemusta omaavat edustajat.

 

Kalastusalue-edustajien tehtäviin kuuluvat osallistuminen kalastusalueensa kokouksiin,     kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumisen seuraaminen, vesien ja vesiympäristön tilan tarkkailu, yleiskalastusoikeuksien ja jokamiesoikeuksien toteutumisen seuraaminen, sekä vapaa-ajankalastuksen edistäminen alueellaan.

 

Kalastus- ja ympäristötoimikunta ohjaa ja neuvoo alueen kalastusalue-edustajia, joiden koulutuksesta vastaa ensisijaisesti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Piiri tekee tunnetuksi Suomen Vapaa-ajankalastusjärjestön ympäristöohjelmaa. Uudenmaan TE-keskukselle valmistui vuonna 2009 Uudenmaan vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelma vuoteen 2015.

 

Toimikunta valmistelee vapaa-ajankalastajapiiriltä pyydetyt viranomaislausunnot, ja esittää tarvittaessa kalastusta ja vesiluontoa koskevia kannanottoja.

 

Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu-yhdistyksen jäsen.

 

            2.2  Kilpailutoimikunta

 

Kalastajapiirin järjestämiin talven pilkkikilpailui­hin kuuluvat Helsinki Open, Pilkki-cup ja piirinmesta­ruuskilpai­lu. Maajoukkuekarsinta pidetään piirinmestaruuskilpailun yhteydessä. Piirin pilkkimestaruuskilpailun kilpailupaikka ilmoitetaan kilpailukutsun yhteydessä, jolloin myös jäätilanne on selvillä. Helsinki Openin kilpailupaikka julkistetaan ennakkoon edellisvuosien tapaan. Seurajoukkueiden välinen Pilkki-cup tuo väriä talven ohjelmaan.  Lisäksi kilpailuohjelmaan sisältyy monia jäsenseurojen järjestämiä yleisiä kilpailuja piirin kilpailukalenterin mukaisesti.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin järjestämissä kilpailuissa käytetään edelleen ennakkoilmoittautumismenettelyä. Tällä helpotetaan järjestäjien työtä kilpailualueen ja punnituksen järjestelyissä sekä palkintojen hankinnassa. Näitä kilpailuja ovat piirin pilkki-, rantaonki-, laituripilkki- ja kilpaonkimestaruuskilpailut.

 

Kesäkilpailuohjelmaan kuuluvat Helsinki Open (kilpaon­ginta), Onki-cup, piirinmestaruus kilpa- ja rantaonginnassa sekä kilpaonginnan keskiviikko­kilpailut (yksitois­ta kilpailua ja kutsu­kilpailu). Piirin kuhastuksen mestaruus ratkaistaan perinteisen, kaikille avoimen kuhastuskilpai­lun yhteydes­sä. Lisäksi järjestetään perinteiseen tapaan Lohjanjärvi – Cup – kilpailu. Myös kesäkaudella järjestetään monia seurojen yleisiä onginta-, laituripilkki- ja uistelukilpailuja kilpailukalenterin mukaan. Myös laituripilkinnässä on jo viime vuodesta alkaen järjestetty kolmiosainen joukkue-cup-kilpailu.

 

Piirin aluetietomestaruuskilpailu järjestetään syyskokouksen yhteydessä, ja se on samalla karsinta SM-tietomestaruuskilpailuun.

           

Vapaa-ajankalastajapiirin ja piirin seurojen kilpailuista julkaistaan piirin kilpailukalenteri 2010. Kilpailutoiminnasta tiedotetaan myös piirin toimintaesitteessä, seurakirjeillä ja Vapaa-ajankalastaja-lehden välityksellä. Kilpailutietojen ja -tulosten julkistamiseen käytetään Vapaa-ajankalastajapii­rin verkkosivu­ja sekä kalastustarvikeliikkeiden ilmoitustauluja.

 

Seuraavassa luettelossa ovat vuoden 2010 kilpailut, joissa Vapaa-ajankalastajapiiri toimii järjestäjänä tai joihin se muuten osallistuu. "Vuoden kalastaja "- tittelit määräytyvät numerolla merkitty­jen kilpailujen perusteella, joista pisteisiin lasketaan neljä parasta.

           

            a) piirin kilpailut

            - piirin pilkki-cup

            - piirin onki-cup

            - Hki Open-pilkkikilpailu                1

            - Hki Open-kilpaonki

            - pilkkimestaruuskilpailu               2

            - rantaonkimestaruuskilpailu        3

            - kilpaonkimestaruuskilpailu         4

            - keskiviikkokilpailut (kilpaonki)

            - piirin vetouistelumestaruus

            - laituripilkinnän Cup-kilpailu

            - piirin laituripilkkimestaruus         5

            - tietomestaruuskilpailu

 

            b) kansalliset ja kalamiespiirien väliset kilpailut

            - SM-pilkki

            - SM-kesäonki

            - SM-kilpaonki

            - SM- ja MM-kilpaonkikarsinta

            - SM - laituripilkki

            - alue- ja SM-tietokilpailu

            - Kolmen piirin onkikilpailu

 

            c) kansainväliset kilpailut

Perinteinen onkikilpailu Tallinnan joukkuetta vastaan pidetään Suomessa vuonna 2010. Vapaa-ajankalastajapiiri ei ole pilkin maajoukkue- ja MM-kilpaonkikarsintaa lukuun ottamatta mukana kansainvälisissä kilpailuissa, joista se itse olisi järjestelyvastuussa. Tämä ei estä seurajäseniä osallistu­mista kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin tai niiden karsintoihin.

 

SVK ei ole vielä vahvistanut vuoden 2010 rantaongen SM-kilpailujen kilpailupaikkaa.

 

2.3  Nuorisotoimikunta

 

Nuorisotoimikunta toimii yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirin muiden toimikuntien ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimikunnan kanssa. Sen tehtävä on ohjata nuoria hyvän harrastuksen pariin ja avustaa mahdol­lisuuksien­sa mukaan seuroissa tehtävää nuorisotyötä. Piirin nuorisotoimintaa tehdään tunnetuksi nuorisotapahtumissa, koulujen kanssa oppitunneilla ja kursseilla sekä tiedotusaineistoa jakamalla.

 

Toimikunta avustaa alueemme seuroja nuorisotapahtumien ja kerhoiltojen järjestelyissä.  Toimikunta järjestää myös omia nuorten kerhoiltoja piirin toimistolla. Keväällä ja syksyllä toteutettavat kerhoillat on tarkoitettu mm. piirin toiminnassa mukana olleiden nuorten tapaamisiin. Kerhoiltojen aiheista ja ajankohdista tiedot löytyvät piirin verkkosivuilla.

 

Piirin kesäleiri pidetään 7.-11.6.2010 Hangossa Bengtsårissa. Pilkkiretki ja syysretki järjestetään, mikäli tarkoitukseen sopiva paikka löydetään. Helsingin kaupungin muutettua Bengtsårin hinnoittelua on saaren käyttö muuttunut piirille taloudellisesti raskaaksi.

 

Toimikunnan mittavimpiin tapahtumiin kuuluvat osallistuminen Valtakunnallisen kalastuspäivän ja Helsingin kaupungin koskipäivän järjestelyihin. Talven tapahtumiin kuuluvat pilkkipäivän järjestelyt. Myös mm. lapsimessuilla toimikunta avustaa Keskusjärjestön osastolla. Piirin nuoriso-ohjaajat ovat mukana monissa koulujen ulkoilu- ja liikuntatapahtumien järjestelyissä.

 

Toimikunta järjestää yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa kalas­tuskilpai­luja nuorille. Vuoden Kalanuori-pisteet lasketaan kolmessa sarjassa samoista osakilpailuista kuin aikuistenkin kilpailussa. Ikäsarjoille alle 8-vuotiaat, alle 10-vuotiaat ja alle 12-vuotiaat järjestetään oma piirimestaruus onkikilpailu, jossa avustajan käyttäminen on sallittu.

 

Piirin nuorisojoukkue osallistuu SM-toimintakisaan. Joukkue valitaan leirillä ja muissa piirin toiminnoissa ansioituneista nuorista.

 

Lähinnä koulujen kalastustapahtumia ja vastaavia tarpeita varten on piirillä lainattavia onkia usean koululuokan tarpeeseen sekä heittokalastusvälineet muutamalle nuorelle. Piiriltä voi tiedustella myös jääkairoja ja pilkkivapoja lainaksi talvisiin nuorisota­pahtumiin. Vapaa-ajankalastajapiirin kouluttajat myös vierailevat kouluissa pitämässä kalastusaiheisia esityksiä.

 

Toimikunnalla on käytössään perhopakit, jotka sisältävät perhonsi­dontatarvikkeet kahdellekymmenelle askartelijalle. Toimikunnalla on tarkkuusheittoharjoi­tuksia varten Ahrenbergin matto. Seurat voivat lainata välineitä omia tapahtumiaan varten.

 

Loppukesällä järjestetään nuorten perhokalastuskurssi Vanhankaupunginkoskella.

 

Piirin verkkosivuille avataan nuorille oma sivustonsa.

 

2.4  Tiedotustoimikunta

 

Vapaa-ajankalastajapiiri tuo toimintaansa esille vuosittain julkaistavassa toimintaesitteessä. Kilpailutoiminnan tiedot löytyvät kilpailukalenterista vuodelle 2010. Toimintaesitteessä jäsenseurat voivat ilmoittaa tapahtumistaan edulli­sesti, kilpailukalenteri on tarkoitettu paitsi piirin myös seurojen kilpailuilmoituksia varten. Toimintaesitettä ja kilpailukalenteria jaetaan pääkau­pun­kiseudun ja Uudenmaan kalastustarvikeliik­keisiin sekä ao. viranomaisille. Niitä jaetaan myös messutapahtu­mi­en, kilpailujen ja yleisötilaisuuksien yh­teydessä.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin merkittävimmistä tapah­tumista ja kilpailuista ilmoitetaan Keskusjärjestön Vapaa-ajankalastaja-lehdessä.

 

Piiri on mukana yhteisesiintymisissä Keskusjärjestön sekä liikunta- että perhejärjestöjen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Samalla vaikutetaan jäsenseurojen ja henkilöjäsenten määrään. Yhteistyökumppanien kanssa tiivistetään kanssakäymistä keskustelujen ja tiedottamisen avulla. Tietoa vapaa-ajankalastuksesta, luonnossa liikkumisesta ja kalastusluvista kohdistetaan erityisesti nuorille.

 

Nuorille pidetään kalastusaiheisia esityksiä kouluilla, kerrotaan leiritoiminnasta ja nuorten kilpailuihin osallistumista sekä järjestetään onki- ja pilkkitapahtumia.

 

Toiminnan näkymistä ja tunnetuksi tekemistä hoidetaan yhdessä paikallislehtien, radion ja tv:n avulla, mm. piirin kilpailutoiminnan, kalastustapahtumien ja messujen yhteydessä.

 

Vapaa-ajankalastajapiiri pyrkii kehittämään sen verkkosivuista www.esvapaa-ajankalastajat.fi monipuolisen tiedotus- ja yhteydenpitovälineen, jossa on mukana sekä piirin ajankohtaisaineistoa että seurojen tapahtumia. Vuoden 2010 aikana piirin verkkosivuille laaditaan sivusto, joista mm. piirin toimikuntien pöytäkirjat ovat saatavilla.

 

2.5  Taloustoimikunta

 

Taloustoimikunta ohjaa vapaa-ajankalastajapiirin taloutta ja hallintoa, ja valmistelee hallitukselle merkittävimmät päätökset.

 

Kalastuslain 73 §:n ja kalastusasetuksen 30 §:n vapaa-ajankalastusjärjestöjä koskevat muutokset astuivat voimaan 1.9.2009. Muutosten mukana Suomen Kalamiesten Keskusliiton tehtävät päättyvät, ja sen sekä jäsenjärjestöjen kalamiespiirien toiminnan lopettaminen on ajankohtaista.

 

Helsingin ja Uudenmaan kalamiespiireillä on edelleen voimassa olevia sopimuksia ja varallisuutta. Näiden siirtämistä Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirille ja tarvittavaa päätöksentekoa valmistellaan vuoden 2010 aikana siten, että kalamiespiirien toiminnan lopettamiseen on valmiudet, kun SKK:n toiminnan lopettamisesta päättävä viimeinen kokous on pidetty.

 

2.6  Tukitoimikunta

 

Tukitoimikunta on piirin joka paikan toimija. Se avustaa muita toimikuntia kilpailujen, leirien, kalamiesiltojen ja muiden tapahtumien järjestämisessä, sekä hoitaa piirin ja piirihallituksen kokoustarjoilut. Toimikunnan näkyvintä toimintaa on kahvila- ja grillipalvelujen järjestäminen piirin pilkki- ja rantaonkikilpailuissa.

 

Toimikunta järjestää kahvi- ja grillitarjoiluja yleisötapahtumissa mm. Valtakunnallisena kalastuspäivänä ja Koskipäivänä, joista viime mainittu järjestetään Vanhankaupungin koskella elokuussa. Täällä ja muissa vastaavissa tapahtumissa hoidetaan myös yleistä tiedotustoimintaa jakamalla piirin toimintaesitteitä ja kilpailukalentereita.

 

Toimikunta avustaa tarvittaessa paikallisia tapahtuma- ja kilpailujärjestäjiä voimavarojensa puitteissa. Vapaa-ajankalastajapiirillä on käytettävissään peräkärryssä kuljetettava seinällinen 4x4m telttakatos ja kaasugrilli, sekä kevyempi 3x3m telttakatos. Piirin seurat voivat lainata kaasugrilliä tapahtumiinsa 30 euron (kaasun hinta) korvausta vastaan.

 

3.  VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRI KESKUSJÄRJESTÖSSÄ

 

Piirin puheenjohtaja Hannu Routio valittiin kolmivuotiskaudeksi Suomen Vapaa-ajan-kalastajien Keskusjärjestön hallituksen jäseneksi 25.11.2006 SVK:n ensimmäisissä sääntöjen mukaisissa alueorganisaatioon perustuvissa luottamusmiesvalinnoissa. Stina Koivisto valittiin 30.11.2008 SVK:n hallituksen jäseneksi. Vapaa-ajankalastajapiiriä on SVK:n kokouksissa edustanut piirin sihteeri Jukka Pasanen, joka on myös Keskusjärjestön 26.4.2009 nimetyn vaalitoimikunnan puheenjohtaja.

 

Kun SMKL:n SVK:ta vastaan nostamat kanteet saivat pitävän ratkaisunsa korkeimmassa oikeudessa vuoden 2009 kesällä, ottaa SVK vuodelle 2010 käyttöön uudet sääntönsä, joiden mukaiset luottamusmiesvalinnat muuttanevat myös Etelä-Suomen Vapaa-ajan-kalastajapiirin edustusta SVK:ssa.

 

Tapani Hyvönen ja Jukka Vetikko toimivat keskusjärjestön perhe- ja nuorisotoimikunnan jäseninä, Kalle Pitkänen keskusjärjestön kala- ja ympäristötoimikunnan jäsenenä, Mikko Salokannel viestintätoimikunnassa, Stina Koivisto Vapaa-ajankalastajalehden toimituskunnassa, ja Raimo Loukonen uistelujaoston jäsenenä.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin jäsen Riitta Ruuskanen on edustanut Suomen Vapaa-ajan-kalastajien Keskusjärjestöä kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän elinkeinojaostossa.

 

Keskusjärjestön toimiston sijaitessa Helsingissä Sörnäisissä jatkuu vapaa-ajankalastaja-piirin yhteistyö keskusjärjestön kanssa monipuolisena ja luontevana.

 

Piirin puheenjohtaja Hannu Routio on valittu Suomen Kalamiesten Keskusliiton hallituksen puheenjohtajaksi keväällä 25.4.2009, ja piirin varapuheenjohtaja Jarmo Tuomisto SKK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. SKK:n hallitukseen valittiin 25.4.2009 myös Stina Koivisto Helsingin kalamiespiiristä, ja SKK:n varapuheenjohtajaksi Paavo Pasanen Helsingin kalamiespiiristä. SKK:n liittovaltuustoon on valittu Helsingin kalamiespiirin edustajina Tapio Lönn, ja Uudenmaan kalamiespiiristä Kalevi Hietala.

 

4.  TALOUS

 

Vapaa-ajankalastajapiirin ja keskusjärjestön jäsenmaksut ovat vuonna 2010 esityksen mukaisina aikuisilta 11,60 euroa, perhejäseniltä 6,00 euroa ja nuorisojäseniltä 3,50 euroa. Keskusjärjestön osuus em. jäsenmaksuista on aikuisjäseneltä 9,00 euroa, perhejäseneltä 4,00 euroa ja nuorisojäseneltä 2,00 euroa, ja Vapaa-ajan-kalastajapiirin aikuisjäseneltä eur 2,60, perhejäseneltä eur 2,00 ja nuorisojäseneltä eur 1,50. Vapaa-ajankalastajapiirin ja Keskusjärjestön jäsenmaksut pysyvät esityksen mukaisina ennallaan.

 

Jäsenmaksujen ohella lisävaroja toimintaan anotaan mm. Työvoi­ma- ja elinkeino­keskuksel­ta sekä kuntien nuorisotoimin­taan myöntä­mis­tä varoista. Helsingin kalastusalueelta haetaan sen nuorten kalastuskursseihin myöntämiä avustuksia.

 

Vapaa-ajankalastajapiirin jäsenmaksuperintä ja maksutilitykset seuroille vuonna 2010 hoidetaan kokonaisuudessaan keskusjärjestön toimesta. Jäsenseurat voivat valita, haluavatko ne jäsenmaksut perittäviksi ns. keskitettynä tai suoraperintänä. Piirin ja keskusjärjestön jäsenmaksujen lisäksi keskusjärjestön jäsenmaksuperintään sisältyy seuran oman jäsenmaksun perintä.

 

Piirin jäsenmaksun perintä perustuu keskusjärjestön ylläpitämään jäsenrekiste­riin. Perintää varten on seurojen pidettävä jäsenrekisterinsä ajan tasalla, ja ilmoitetta­va jäsenmuutokset ja seurajäsenten jäsentyyppi (normaalijäsen, perhejä­sen, nuorisojä­sen) jäsenrekisterinpitäjälle.

 

 

 

Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry

Hallitus